Vnitřní pravidla poskytování pečovatelských služeb

 

Rozsah základních činností pečovatelské služby je uveden v zákoně o sociálních službách a poskytovatel je povinen uvedené činnosti zajistit, jak vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., jednotlivé úkony jsou uvedeny ve vyhlášce č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění později přijatých novel,§6.

 

Pečovatelské služby Komplexní domácí péče Hestia nabízí základní služby, fakultativní služby, půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství a edukaci v základní péči. Zprostředkování pedikérské, kadeřnické a úklidové služby.Pečovatelská služba je poskytována na základě požadavku občana. Požadavek mohou podat také blízké osoby občana jim pověřené na sídle firmy.
Na základě požadavku je provedeno šetření v domácím prostředí uživatele, jehož cílem je posouzení individuálních potřeb a rozsah, který odpovídá jeho osobnímu cíli a jím požadované služby.
Na základě zjištěných skutečnosti se vypracuje cíl a plán poskytované pečovatelské služby. Plán zahrnuje i frekvenci poskytovaných úkonů, které jsou uvedeny ve smlouvě.

 

Součástí šetření bude s uživatelem uzavřená smlouva o poskytování a úhradě pečovatelské služby. Bude proveden záznam o převzetí klíčů od vchodu/bytu.
Při stanovení výše úhrady za poskytované pečovatelské služby je postupováno
dle vyhlášky č.505/206 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 

Na základě provedeného šetření a vyhotoveného plánu péče se zahájí poskytování předem dohodnutých úkonů pečovatelské a fakultativní služby. O jejím průběhu je veden záznam v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování sjednaného rozsahu péče v odpovídající kvalitě a na úrovni, která odpovídá současnému stavu poznání v dané odbornosti. Základní pečovatelské služby a úkony jsou poskytovány od 6.00 – 22.00 hodin a fakultativní služby a úkony jsou poskytovány 24 hodin denně , 7 dní v týdnu a řídí se kapacitou pracoviště. Pracovníci se u jednotlivých uživatelů střídají.
Jednat ve věcech smluvních je oprávněn pouze uživatel nebo osoby, které služby za uživatele ujednaly a jsou uživatelem k tomuto pověřeny.
Přechodné změny časového rozsahu je možno provádět pouze u úkonů, které jsou smluvně ujednány a jsou uvedeny ve smlouvě.
Trvalé změny rozsahu i obsahu služby, týkající se rozšíření služby o další úkony ,které uživatel nemá uvedeny ve smlouvě, je třeba dohodnout osobně na sídle firmy. Za tímto účelem se vyhotoví dodatek ke smlouvě o navýšení nebo snížení požadovaných úkonů nebo časové rozsahu. Na vyřízeni dodatku je lhůta 3 pracovních dnů. Zrušení poskytovaných služeb formou výpovědi smlouvy je nutno učinit písemně nebo osobně na sídle firmy v úředních hodinách -
9,00 – 13,00  Na vyřízení záležitosti je stanovená lhůta 10 dnů.

 

Odhlášení jednotlivých služeb je možné osobně i telefonicky na  uvedených číslech. Odhlášení je nutno provést vždy předem minimálně 2 pracovní dny. Výjimku tvoří pouze hospitalizace uživatele.


Platba za provedené služby se provádí v hotovosti v dohodnutých termínech , které jsou součásti smlouvy, případně bezhotovostním převodem na účet. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen za poskytované služby.
V případě, že uživatel neodebral péčí ve smluvně dohodnutém rozsahu a neuvědomil poskytovatele o odhlášení služby a pracovník navštívil domácnost za účelem poskytnutí péče, bude uživateli účtována částka jako za provedenou návštěvu.


Platba za obědy a jeho dovoz se provádí pouze na sídle firmy a to poslední týden v měsíci na celý následující měsíc a to v době od 9,00 – 15,00 hod. Termíny jsou předem oznámeny letáčkem a nebo v předem dohodnutých termínech. Jednorázově je možnost zaplacení obědů v domácím prostředí uživatele, pouze za manipulační poplatek 60,-Kč. Odhlášení obědů je možné provést 2 dny předem. Vyúčtováni bude provedeno u následující platby.
Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změn provozních hodin pracoviště.

 

Při ukončení péče provede poskytovatel konečné vyúčtování za služby a připraví k vrácení klíče od bytu , vchodu a to do 10-ti kalendářních dnů.

 

Stížnosti na služby a práci pracovníků je možné podat písemně, osobně i telefonicky na sídle firmy. A také naopak i pochvalu a různé připomínky.

 

Při zapůjčení kompenzační pomůcky bude sepsaná smlouva o zapůjčení. Je třeba předložit OP a zaplatit zálohu ve sjednané výši. Pomůcky je možné zapůjčit na sídle firmy v době 9,00 – 13,00 hod. Organizace nezajišťuje převoz kompenzačních pomůcek. Pomůcky se zapůjčují na dobu nezbytně nutnou, než si uživatel zařídí vlastní.

 


V Havířově dne 01.06.2020